Authentic Yiquan Tutorial Web map

The Founder Great Master:
- Wang Xiangzhai
The Right Path of Yiquan

Second generation Masters:
- Yao Zongxun
- Yu Yongnian
- Wang Xuanjie
- Li Jianyu
- Wang Binkui
- Kenichi Sawai 

Third Generation Masters:
- Wang Jinming
- Zhang Zhengzhong
- Han Sihuang
- Yao Chengguang & Yao Chengrong
- Shi Fengqi
- Wang Yongxiang & Wang Yongli
- Andi Peng
- Li Zhaoshan
- Kubo Isato 

Pic galleries:
- Yao Zongxun Pic gallery (1)
- Yao Zongxun Pic gallery (2)
- Wang Yufang Pic Gallery

Free video clips:
- Three Warriors Yao-Wang-Sawai 

- The Essence of Combat in Yiquan samples 
- Yiquan's Contradictives Forces samples
- Dachengquan Duanshou samples

New Yiquan technical articles:
- Yiquan Shili (Yao Chengguang)
- Wuxingquan-Famous Hand Skills
- Dachengquan's active attacking technique
- Eight Frequently Used Fighting Ways
- Dachengquan's kicking technique:  Technique & Application.

Previous Yiquan technical articles
- Yiquan¡¯s healing and combat theory (Yu Yongnian)
- Da Cheng Quan basic striking techniques
- The Palm Cutting Ways of Dachengquan
- Dachengquan Qinna (joint locking) Techniques

Printable E-books

The Right Path of Yiquan
- Yu Yongnian's "Zhan Zhuang & The Search of Wu"
- Yao Chengguang¡¯s Yiquan Correspondence course (Four parts)
- Andi Peng¡¯s ¡°The Wonder of Yiquan¡±
- Li Zhaoshan¡¯s ¡°Fundamentals of Dachengquan¡±
- Li Zhaoshan¡¯s ¡°The Complete Reference Book of Healing Dachengquan¡±
- Li Zhaoshan's "Dachengquan Duanshou' most deadly fighting methods"
- Wang Yongxiang's "My  complete Internal & External system - Yiquan: The martial art of Contradiction"

Videos & Movies

Dachengquan by Feng Hongcan
Chinese Wushu Yiquan by Zhang Guangyu
-
Video version Dachengquan Duanshou most deadly fighting methods of Li Zhaoshan's
- Video of  Wang Yongxiang's  "My complete Internal & external system - Yiquan's Contradictive Stretching forces"

 - Video of  Li Quanyou  "The Essence of Combat in Yiquan"
- Video of  Yao ZX Wang XJ & Sawai: Three Warriors of Yiquan

 

Please notice our new email address: cmabeijing@163.com
China Martial Arts Ltd.
Copyright @2015 by China Martial Arts Ltd. All rights Reserved.
http://yiquan.chinamartialarts.net